PASZPORT DO EKSPORTU

Zaproszenie do składania ofert “Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach wniosku o dofinansowanie” “PASZPORT DO EKSPORTU”

Dane Zamawiającego/Beneficjenta
Centrum Taśm i Pasów Szczepan Jurek
ul. Inżynierska 14/1 53-227 Wrocław 
Biuro:
ul. Swojczycka 21-41 51-501 Wrocław 
biuro@c-t-p.pl
www.www.c-t-p.com.pl
71/372 84 65
Wrocław, dnia 22.11.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).

Tytuł projektu: „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu, jako wstępu do rozwoju działalności eksportowej w zakresie taśm transportujących w firmie Centrum Taśm i Pasów”.
Nr wniosku o dofinansowanie: WND-POIG.06.01.00-02-148/11

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 7. opis celów i strategii eksportowej;
 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w § 40 ust.2 w/w Rozporządzenia;
 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach.
Na opracowanym Planie Rozwoju Eksportu powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006)

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta
 • datę sporządzenia
 • cenę całkowitą netto i brutto
 • termin ważności oferty
 • warunki i termin płatności
 • maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu
 • informację o dotychczas zrealizowanych projektach w zakresie PRE wraz z listą referencyjną
 • informacje o dotychczas zrealizowanych projektach w zakresie wniosków do II Etapu działania 6.1. PO IG wraz z listą referencyjną

Oferta powinna być ważna do: 31.01.2012

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta może zostać przesłana w poniższy sposób:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@c-t-p-.pl
 • faksem na numer: 71/372 98 95
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Swojczycka 21-41 51-501 Wrocław

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie Zamawiającego ul. Swojczycka 21-41, 51-501 Wrocław w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej  www.www.c-t-p.com.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu: 09.12.2011

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryterium Sposób oceny – punktacja Maksymalna liczba punktów
1. Cena usługi
 • Do 12 500 zł netto – 10 pkt.
 • Powyżej 12500 zł netto – 0 pkt.
10
2. Maksymalny czas wykonania PRE
 • Do 40 dni – 10 pkt.
 • 41-60 dni – 5 pkt.
 • Powyżej 60 dni – 0 pkt.
10
3. Warunki płatności
 • Całościowa płatność za wykonaną usługę dopiero po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji PRE przez RIF – 10 pkt.
 • Całościowa płatność za usługę w częściach lub  przed dokonaniem pozytywnej weryfikacji PRE przez RIF – 0 pkt.
10
4. Liczba lat działalności Oferenta na rynku, potwierdzona wpisem w dokumencie rejestrowym
 • Firma, składająca ofertę w zakresie PRE, działa na rynku 5 pełnych lat lub więcej – 10 pkt.
 • Firma, składająca ofertę w zakresie PRE, działa na rynku poniżej 5 pełnych lat – 0 pkt.
10
5. Kwalifikacje merytoryczne Oferenta w zakresie przygotowania PRE i strategii działalności na rynkach zagranicznych
 • Co najmniej jedna z osób zaangażowanych w projekt ze strony Oferenta posiada specjalizację w zakresie Zarządzania Międzynarodowego, potwierdzoną dyplomem wyższej uczelni ekonomicznej – 10 pkt.
 • osoby zaangażowane w projekt ze strony Oferenta nie posiadają specjalizacji w zakresie Zarządzania Międzynarodowego, potwierdzonej dyplomem wyższej uczelni ekonomicznej – 0 pkt.
10
6. Oferta przygotowania wniosku do II Etapu działania 6.1. „Paszport do Eksportu”
 • Oferta w zakresie PRE zawiera dodatkowo przygotowanie wniosku do II Etapu działania 6.1. – wdrożenie PRE – 10 pkt.
 • Oferta w zakresie PRE nie zawiera przygotowania wniosku do II Etapu działania 6.1. – wdrożenie PRE – 0 pkt.
10
7. Doświadczenie w zakresie sporządzania PRE
 • Oferent zrealizował dotychczas 15 lub więcej projektów polegających na opracowaniu pozytywnie zweryfikowanego przez RIF PRE – 10 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas 10-14 projektów projektów polegających na opracowaniu pozytywnie zweryfikowanego przez RIF PRE – 5 pkt.
 • Oferent zrealizował dotychczas mniej niż 10 projektów polegających na opracowaniu pozytywnie zweryfikowanego przez RIF PRE – 0 pkt.
10
8. Referencje w zakresie realizacji PRE
 • Oferent załącza listę referencyjną 10 lub więcej zrealizowanych projektów w zakresie PRE, ze wskazaniem informacji o Zleceniodawcach – 10 pkt.
 • Oferent nie załącza listy referencyjnej 10 lub więcej zrealizowanych projektów w zakresie PRE, ze wskazaniem informacji o Zleceniodawcach – 0 pkt.
10
9. Doświadczenie w zakresie sporządzania wniosków do II Etapu działania 6.1. PO IG – „Paszport do Eksportu”
 • Oferent opracował dotychczas 5 lub więcej zatwierdzonych przez PARP do dofinansowania wniosków w ramach II Etapu działania 6.1. PO IG, skutkujących pozyskaniem dotacji  na  wdrożenie PRE – 10 pkt.
 • Oferent opracował dotychczas mniej niż 5 zatwierdzonych przez PARP do dofinansowania wniosków w ramach II Etapu działania 6.1., skutkujących pozyskaniem dotacji na wdrożenie PRE – 0 pkt.
10
10. Referencje w zakresie sporządzania wniosków do II Etapu działania 6.1. PO IG – „Paszport do eksportu
 • Oferent załącza listę referencyjną 5 lub więcej przygotowanych wniosków do II Etapu działania 6.1. PO IG, które uzyskały dofinansowanie PARP – 10 pkt.
 • Oferent nie załącza listy referencyjnej 5 lub więcej przygotowanych wniosków do II Etapu działania 6.1. PO IG, które uzyskały dofinansowanie PARP – 0 pkt.
10
  RAZEM   100

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku jednakowej liczby punktów, uzyskanych przez dwóch lub więcej oferentów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość poproszenia o dodatkowe informacje lub dokonania wyboru wykonawcy projektu wg indywidualnych preferencji.

 

   Właściciel 
Szczepan Jurek